Refunds

Refunds [PL. below]

1. The Buyer has the right to make a complaint about the goods. The basis for the complaint is the proof of purchase.

2. The Buyer is obliged to submit a complaint to the Seller via e-mail to the address refunds@psycho-visions.com.

3. The advertised goods shall be delivered by the Buyer to the address indicated by the Seller. The parcel should be sent in a way that guarantees the safety and protection of the shipped goods. The goods under complaint must be accompanied by a proof of purchase.

4. Complaints are considered no longer than 14 days from the date of delivery of the goods to the Seller.

5. The basis and scope of the Seller's liability towards the Customer, if the sold product has a physical or legal defect (warranty), are defined by generally applicable laws, in particular in the Civil Code (including Articles 556-576 of the Civil Code).

6. The Seller is obliged to deliver products without defects.

7. In the complaint notification, the Buyer must describe the grounds for its complaint as precisely as possible.

8. The Seller will respond to the Customer's complaint immediately, no later than within 14 working days from the date of its submission.

Zwroty

  1. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru. Podstawą reklamacji stanowi dowód zakupu.
  2. Kupujący jest obowiązany zgłosić reklamację Sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres refunds@psycho-visions.com.
  3. Reklamowany towar Kupujący dostarcza na adres wskazany przez Sprzedającego. Przesyłka winna zostać nadana w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego towaru. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru.
  4. Reklamacje rozpatrywane są nie dłużej niż 14 dni od daty dostarczenia towaru do Sprzedawcy.
  5. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
  6. Sprzedający obowiązany jest dostarczać produkty bez wad.
  7. Kupujący w zgłoszeniu reklamacyjnym musi jak najdokładniej opisać podstawy swojej reklamacji.
  8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.