Privacy policy §

Privacy policy [PL. below]

To provide Users with privacy protection at a level at least corresponding to the standards specified in applicable legal provisions, in particular in the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2002, No. 144, item 1204 with as amended), Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general data protection regulation) - GDPR (Journal of Laws UE L 119, p. 1) /

Data controller

The administrator of personal data is PSYCHO VISIONS ŁUKASZ WOLAK, delivery address: ul. Strażacka 42a / 30b, 35-302 Rzeszów, NIP: 8133550703, REGON: 384827354

Data administrator's representative

Łukasz Wolak, email info@psycho-visions.com

Purposes of data processing

The purpose of collecting data is the implementation of purchase and sale contracts concluded via the Online Store. The transfer of the Buyer's data takes place consciously with his consent and is fully voluntary.

Legal basis for data processing

The legal basis for the processing of personal data of persons is consent to the processing of personal data.

Transmission of personal data

The data may only be transferred to service providers (courier companies delivering shipments to Buyers). Such action is a natural element of remotely concluded purchase and sale contracts related to the shipment of goods and each Buyer consciously agrees to such transfer of data.

Data may also be transferred to law enforcement agencies and specific statutes to services where there is a legal basis for such transfer.

Data processing period

The data processing will take no longer than it is necessary to perform the subject of the sale and purchase agreement or it is specified by law.

Rights of the persons whose data is processed

Each data subject has the right to access personal data, rectify it, delete it or limit processing. Moreover, everyone has the right to object to the processing of their personal data. If the basis for the processing of personal data is the consent of the data subject, he may withdraw this consent at any time.

Polityka prywatności

Aby zapewnić Użytkownikom ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) /

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest PSYCHO VISIONS ŁUKASZ WOLAK, adres do doręczeń: ul. Strażacka 42a/30b, 35-302 Rzeszów, NIP: 8133550703, REGON: 384827354

Pełnomocnik administratora danych

Łukasz Wolak, email info@psycho-visions.com

Cele przetwarzania danych

Celem zbierania danych jest realizowanie umów kupna-sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przekazanie danych Kupującego odbywa się świadomie za jego zgodą i jest w pełni dobrowolne.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych

Dane przekazywane są ewentualnie jedynie dostawcom usług (firmy kurierskie dostarczające przesyłki do Kupujących). Takie działanie jest naturalnym elementem zawieranych zdalnie umów kupna-sprzedaży związanych z wysyłką towarów i każdy Kupujący świadomie godzi się na takie przekazanie danych.

Dane mogą być też przekazane organom ścigania i określonym ustawami służbom w przypadku, kiedy zachodzi prawna podstawa do takiego przekazania.

Okres przetwarzania danych

Przetwarzanie danych będzie trwało nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji przedmiotu umowy kupna-sprzedaży lub jest to określone przepisami prawa.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Każdy, którego dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, w każdym czasie może ona tę zgodę wycofać.