Terms and conditions of use §

Your terms and conditions of use [PL. below]

Preamble

§ 1 Definitions

§ 2 Concluding the purchase contract

§ 3 Methods and terms of payment for the purchase

§ 4 Delivery methods and dates

§ 5 The right to withdraw from the contract

§ 6 Complaints

§ 7 Personal data

§ 8 Final provisions

 

Preamble

The online store located at www.shop.psycho-visions.com is run by ŁUKASZ WOLAK running a business under the name PSYCHO VISIONS ŁUKASZ WOLAK entered in the Central Register and Information on Economic Activity of the Republic of Poland, having: address of the place of business and address for deliveries: ul. Strażacka 42a / 30b, 35-302 Rzeszów, NIP: 8133550703, REGON: 384827354 and e-mail address: shop@psycho-visions.com

§ 1 Definitions

Business day - one day from Monday to Friday, excluding public holidays.

Buyer - (1) a natural person with full legal capacity, and in cases provided for by generally applicable regulations also a natural person with limited legal capacity; (2) legal person; or (3) an organizational unit without legal personality, which the law recognizes legal capacity; - who has concluded or intends to conclude a Purchase and Sale Agreement with the Seller.

Regulations - these regulations of the Online Store.

Online Store - the Service Provider's online store available at the Internet address: www.shop.psycho-visions.com.

Seller - ŁUKASZ WOLAK running a business under the name PSYCHO VISIONS ŁUKASZ WOLAK entered into the Central Register and Information on Economic Activity of the Republic of Poland kept by the minister responsible for economy, having: address of the place of business and address for service: ul. Strażacka 42a / 30b, 35-302 Rzeszów, NIP: 8133550703, REGON: 384827354 and e-mail address: shop@psycho-visions.com

Purchase and sale contract - a contract for the sale of a Product concluded or concluded between the Customer and the Seller via the Online Store.

§ 2 Concluding the purchase contract

1. The customer concludes a purchase and sale agreement by approving the contents of the basket to which he added the desired products.

2. The concluded contract is binding for both the Buyer and the Seller.

3. Under the contract, the Buyer undertakes to pay the cost of the order and shipping costs, and the Seller undertakes to send the ordered goods to the address provided by the Buyer in the order form.

4. The purchase and sale agreement may be concluded each time by entering data into the form, or by using your customer account, which can be set up in the Online Store.

§ 3 Methods and terms of payment for the purchase

1. The buyer has the option to choose his preferred method of payment for the purchase at the time of ordering, in the order form, in the section dedicated to the choice of the payment method.

2. The payment methods available in the Online Store are:

• On-line transfer via the Przelewy24.pl service (payment in advance)

• Internet transfer to the Seller's bank account (payment in advance)

Łukasz Wolak

69 1020 4391 0000 6002 0177 3811

Provide the order number in the title

• Payment on delivery upon shipment

• Payment on delivery upon personal collection in the city of Rzeszów

3. Each purchase is confirmed by issuing an invoice for the Buyer's data.

4. The payment date depends on the selected method from those listed in point 2 of this section.

5. With any method of payment in advance, the Buyer has 7 working days to pay for the order. No payment from the Buyer is tantamount to withdrawal from the contract and releases the Seller from any further actions regarding the order.

6. With any method of payment in advance, the Seller will send the purchased goods only after payment from the Buyer. More precisely: the order is processed after the payment is credited to the Seller's account.

§ 4 Delivery methods and dates

1. Delivery takes place via the courier company InPost or Poczta Polska.

2. The buyer can choose the method of delivery when placing the order.

3. The shipping cost is each time given in the order summary and depends on the content of the order.

4. The cost of shipping is borne by the Buyer.

5. Shipments are sent by the Seller immediately after the payment is credited in advance, or immediately after receiving the order payable on delivery.

6. The time of delivery depends on the shipping company and the Seller has no influence on it.

7. After sending the package, the Seller provides the Buyer with the tracking number by e-mail.

§ 5 The right to withdraw from the contract

1. The Buyer has the right to withdraw from the contract concluded with the Seller via the Online Store within 14 days without giving any reason.

2. In order for the Buyer to be able to exercise the right to withdraw from the contract, he must inform the Seller about his decision to withdraw from the contract by an unequivocal statement (for example a letter sent by post or information sent by e-mail).

3. In order to meet the deadline to withdraw from the contract, it is sufficient for the Buyer to send information regarding the exercise of his right to withdraw from the contract before the deadline to withdraw from the contract.

§ 6 Complaints

1. The Buyer has the right to make a complaint about the goods. The basis for the complaint is the proof of purchase.

2. The Buyer is obliged to submit a complaint to the Seller via e-mail to the address refunds@psycho-visions.com.

3. The advertised goods shall be delivered by the Buyer to the address indicated by the Seller. The parcel should be sent in a way that guarantees the safety and protection of the shipped goods. The goods under complaint must be accompanied by a proof of purchase.

4. Complaints are considered no longer than 14 days from the date of delivery of the goods to the Seller.

5. The basis and scope of the Seller's liability towards the Customer, if the sold product has a physical or legal defect (warranty), are defined by generally applicable laws, in particular in the Civil Code (including Articles 556-576 of the Civil Code).

6. The Seller is obliged to deliver products without defects.

7. In the complaint notification, the Buyer must describe the grounds for its complaint as precisely as possible.

8. The Seller will respond to the Customer's complaint immediately, no later than within 14 working days from the date of its submission.

§ 7 Personal data

1. The administrator of the personal data provided by the Buyer when using the Online Store is the Seller.

2. The Buyer's personal data are processed mainly on the basis of a contract and for its implementation, in accordance with the principles set out in the general regulation of the European Parliament and of the Council (EU) on data protection (GDPR).

§ 8 Final provisions

1. Any provisions not covered by these regulations shall be governed by the provisions of mandatory law.

2. Using the Online Store is voluntary, and placing an order in it is synonymous with confirmation that the Buyer has read the regulations and agrees with its provisions.

3. Both the Sellers and the Buyers express their will to resolve any disputes amicably and out of court.

4. Any possible court disputes arising from the relationship between the Seller and the Buyer shall be settled by the court competent for the seat of the Seller.

 

Regulamin

WSTĘP

§ 1 Definicje

§ 2 Zawieranie umowy kupna-sprzedaży

§ 3 Sposoby i terminy płatności za zakup

§ 4 Sposoby i terminy dostawy

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

§  6 Reklamacje

§ 7 Dane osobowe

§ 8 Postanowienia końcowe

 

Wstęp

Sklep internetowy mieszczący się pod adresem internetowym www.shop.psycho-visions.com prowadzony jest przez ŁUKASZA WOLAKA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PSYCHO VISIONS ŁUKASZ WOLAK wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Strażacka 42a/30b, 35-302 Rzeszów, NIP: 8133550703, REGON: 384827354 oraz adres poczty elektronicznej: shop@psycho-visions.com

§ 1 Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kupujący– (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę kupna-sprzedaży ze Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.shop.psycho-visions.com.

Sprzedający – ŁUKASZ WOLAK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PSYCHO VISIONS ŁUKASZ WOLAK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Strażacka 42a/30b, 35-302 Rzeszów, NIP: 8133550703, REGON: 384827354 oraz adres poczty elektronicznej: shop@psycho-visions.com

Umowa kupna-sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zawieranie umowy kupna-sprzedaży

 1. Klient zawiera umowę kupna-sprzedaży poprzez zatwierdzenie zawartości koszyka, do którego dodał pożądane produkty.
 2. Zawarta umowa jest wiążąca zarówno dla Kupującego, jak i Sprzedającego.
 3. Na mocy zawartej umowy Kupujący zobowiązuje się do opłacenia kosztu zamówienia oraz kosztów przesyłki, a Sprzedający do wysłana zamówionych towarów na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.
 4. Umowa kupna-sprzedaży może być zawarta każdorazowo poprzez wpisanie danych do formularza, bądź korzystanie ze swojego konta klienta, które można założyć w Sklepie Internetowym.

§ 3 Sposoby i terminy płatności za zakup

 1. Kupujący ma możliwość wybrania preferowanej przez siebie metody płatności za zakup w momencie składania zamówienia, w formularzu zamówienia, w części dedykowanej wyborowi metody płatności.
 2. Dostępne w Sklepie Internetowym metody płatności to:
 • Przelew on-line poprzez usługę przelewy24.pl (płatność z góry)
 • Przelew internetowy na konto bankowe Sprzedawcy (płatność z góry)
Łukasz Wolak
69 1020 4391 0000 6002 0177 3811
W tytule podając numer zamówienia
 • Płatność przy odbiorze przy wysyłce
 • Płatność przy odbiorze przy odbiorze osobistym w mieście Rzeszów
 1. Każdy zakup potwierdzany jest wystawieniem faktury na dane Kupującego.
 2. Termin płatności zależy od wybranej metody spośród wymienionych w punkcie 2 niniejszego paragrafu.
 3. Przy dowolnej metodzie płatności z góry Kupujący ma 7 dni roboczych na opłacenie zamówienia. Brak wpłaty od Kupującego jest tożsamy z odstąpieniem od umowy i zwalnia Sprzedającego z jakichkolwiek dalszych działań względem zamówienia.
 4. Przy dowolnej metodzie płatności z góry Sprzedający wysyła zakupiony towar dopiero po wpłacie od Kupującego. Dokładniej: realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

§ 4 Sposoby i terminy dostawy

 1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost lub Poczty Polskiej.
 2. Kupujący może wybrać sposób dostawy w momencie składania zamówienia.
 3. Koszt wysyłki każdorazowo podany jest w podsumowaniu zamówienia i zależy od zawartości zmówienia.
 4. Koszt wysyłki ponosi Kupujący.
 5. Przesyłki wysyłane są przez Sprzedającego niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przy płatności z góry, lub niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia płatnego przy odbiorze.
 6. Czas dostawy uzależniony jest od firmy przewozowej i Sprzedający nie ma na niego wpływu.
 7. Po nadaniu przesyłki Sprzedający przekazuje Kupującemu drogą mailową numer śledzenia przesyłki.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 6 Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru. Podstawą reklamacji stanowi dowód zakupu.
 2. Kupujący jest obowiązany zgłosić reklamację Sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres refunds@psycho-visions.com.
 3. Reklamowany towar Kupujący dostarcza na adres wskazany przez Sprzedającego. Przesyłka winna zostać nadana w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego towaru. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru.
 4. Reklamacje rozpatrywane są nie dłużej niż 14 dni od daty dostarczenia towaru do Sprzedawcy.
 5. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 6. Sprzedający obowiązany jest dostarczać produkty bez wad.
 7. Kupujący w zgłoszeniu reklamacyjnym musi jak najdokładniej opisać podstawy swojej reklamacji.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie nieuregulowane niniejszym regulaminem postanowienia regulują przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne, a złożenie w nim zamówienia tożsame jest z potwierdzeniem, iż Kupujący zapoznał się z regulaminem oraz zgadza się z jego zapisami.
 3. Zarówno Sprzedający jak i Kupujący wyrażają wolę rozwiązywania ewentualnych sporów w sposób polubowny i pozasądowy.
 4. Wszelkie ewentualnie spory sądowe wynikające z relacji między Sprzedającym a Kupującym rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.